Dofinansowanie

"Aktywny samorząd" 2014 

 

Informacje ogólne dotyczące zasad funkcjonowania programu Aktywny Samorząd-Zadanie 1
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
1. termin składania wniosków w powiatowych oddziałach PCPR powinien rozpocząć się z początkiem maja 2014 ale to oddziały lokalnie decydują o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Odbywać się to będzie w trybie ciągłym do 30.09.2014.
2. dofinansowanie standardowe 7 000zł
3. możliwe jest zwiększenie kwoty dofinansowania do 20 000zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
– zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
– celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,
4. wkład własny pacjenta to min 10% ceny brutto wózka elektrycznego.

Adresaci programu:
a. posiadający znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
b. wiek do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej ( wiek emerytalny) bądź też osoby zatrudnione
c. posiadający dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym -  brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
d. dofinansowanie udzielane jest raz na 3 lata, licząc od początku roku następującego po tym, w którym zostało udzielone dofinansowanie

Wnioskodawcy preferowani w 2014 – WAŻNE!
W 2014 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a. studiują,
b. uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
c. realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat), 
d. realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
e. wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
f. są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem),

Informacje ogólne dotyczące zasad funkcjonowania programu – Zadanie 2
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
1. maksymalna kwota dofinansowania 2 000zł
2. brak wymaganego wkładu własnego
3. beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu. Obowiązuje w sytuacji upływu gwarancji na wózek elektryczny.

Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone co najmniej następujące załączniki:

 1. kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia),
 2. oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto, w przeliczeniu na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku,
 4. oświadczenie wnioskodawcy dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych tj. samorząd powiatowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz dot. wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na udostępnienie danych osobowych przez Realizatora programu,
 5. kserokopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 6. kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny, http://www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/l

Zasady ubiegania się o dofinansowanie na zakup sprzętu ortopedycznego
refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 1.  Każdy pacjent może ubiegać się o otrzymanie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE wydanego przez lekarza specjalistę (lekarz rehabilitacji, ortopeda, neurolog, chirurg). Na sprzęt taki jak kule, laski, balkoniki oraz materace przeciwodleżynowe ZLECENIE może wystawić lekarz pierwszego kontaktu.
 2. Kolejnym krokiem jest przekazanie wypisanego przez lekarza zlecenia do odpowiedniego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z dokumentem tożsamości oraz ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w celu potwierdzenia zlecenia.
 3. Następnie z potwierdzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia zleceniem pacjent udaje się do placówki, która realizuje wskazany przez lekarza rodzaj sprzętu. Produkt wydawany jest bezpłatnie na podstawie wartości refundacji, lub pacjent dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowaną, a końcową ceną produktu.

UWAGA: Jeżeli masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, to istnieje także możliwość dodatkowego dofinansowania zakupu przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR).

Zasady ubiegania się o uzyskanie dofinansowania z PCPR/MOPS/MOPR

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

Jeśli masz potwierdzone przez NFZ zlecenie i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starć się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy);
 • 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza, potwierdzonego przez NFZ
 • fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w przeliczeniu miesięcznym na jednego członka rodziny
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/MOPR)

UWAGA: Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, pacjent może starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości: 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

 

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który NIE jest refundowany przez NFZ

Ten rodzaj dofinansowania pozwala na uzyskanie kwoty w wysokości do 60% wartości na zakup różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowego dla niepełnosprawnych, wózki inwalidzkie do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, rowery rehabilitacyjnego.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu danego sprzętu rehabilitacyjnego
 • fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w przeliczeniu miesięcznym na jednego członka rodziny
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/MOPR)

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury w celu przelania pieniędzy na rachunek bankowy.


Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i barier technicznych

Dofinansowanie to pozwala pacjentowi uzyskać refundacje w wysokości do 80% wartości sprzętu. W tym przypadku obejmuje np.: zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać dofinansowanie pacjent musi złożyć wszystkie poniżej wymienione dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu danego sprzętu rehabilitacyjnego
 • fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w przeliczeniu miesięcznym na jednego członka rodziny
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/MOPR)

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury w celu przelania pieniędzy na rachunek bankowy.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „schodołaza”, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wszystkie poniżej wymienione dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu danego sprzętu rehabilitacyjnego
 • fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w przeliczeniu miesięcznym na jednego członka rodziny
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier
 • kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
 • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu, przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności oraz odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

3 losowo wybrane produkty


Ortezy i aparaty ortopedyczne : kończyna górna

Epi Forsa Plus 50A3

Stabilna orteza używana przy zapaleniu nadkłykcia.Działanie ortezy polega na punktowym i kontrolowanym ucisku mięśni przedramienia, powodującego uśmierzenie bólu w łokciu.


Ortezy i aparaty ortopedyczne : kończyna dolna

Genu Sensa 50K15N

Orteza stawu kolanowego z wewnętrzną pelotą okołorzepkową.


Sprzęt sanitarny

Siedzisko prysznicowe uchylne